شرح وظايف

1. طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي، بلندمدت، ميان مدت و عملياتي در دانشگاه بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي

 

2. برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و به كارگيري منابع در دانشگاه

 

3. ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحدها مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان

 

4. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دانشگاه در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد

 

5. گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه دانشگاه

 

6. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالیت های رکن‌های دانشگاه اعم از هیات علمی، گروه آموزشی، دانشکده، واحدها و مراکز دانشگاهی در سطح استان

 

7. بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در دانشگاه

 

8. پيگيري و نظارت برحسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

9. بررسي و شناسايي نيازهاي دانشگاه در خصوص سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و ارائة پيشنهاد طراحي و توسعة اين سيستمها

 

10. ارائة طرح هاي توسعه اي دانشگاه در راستاي سياستها و اهداف دانشگاه و تهيه و تدوين شاخص هاي توسعه

 

11. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه

 

12. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

 

13. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه

 

14. حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحول در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی

 

15. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

 

16.آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر

 

17.بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

 

18.کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی

 

19.کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری