دفتر امور اقتصادی دانش بنیان                                                                           

امروزه علم و دانش مبنا و پایه موفقیت در هر ضمینه ای است که در طول زمان همیشه رو به افزایش است و هیچگاه رو به زوال نخواهد رفت و از طرف دیگر علم بی عمل مفید بودن خود را در جامعه از دست خواهد داد.

مطمعنا اقتصاد موفق اقتصادی است که بر مبنای دانش باشد و از این رو نقش شرکتهای دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور از راههای برون رفت از شرایط پیچیده اقتصادی در کشور از نظر صاحبنظران هر دو حوزه بازار و دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به پتانسیل­های فراوان و محبوبیت و توانمندی های فراوان مالی، علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، نقش اصلی این نهاد ارزشمند در زمینه تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و پر بازده برای توسعه کسب و کار غیر قابل انکار است.

 

در بدو تاسیس این معاونت آقای دکتر سعید خراطی مدیریت دفتر اقتصاد دانش بنیان را عهده دار بودند و در حال حاضر این مسئولیت بر عهده دکتر افشین غنی زاده (رزومه) می باشد.