بسمه تعالی

 

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : افشین غنی زاده   

هیات علمی گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

سوابق آموزشی

 

_ دکترای آمار از دانشگاه پونا کشور هندوستان   (1389-1394)

_ کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه شیراز (1380-1378)

_ کارشناسی آمار از دانشگاه رازی کرمانشاه   (1378-1374)

 

سوابق پژوهشی

 

طرح­های پژوهشی دانشگاهی و برون دانشگاهی

 • مجری طرح­های پژوهشی باعناوین:
 • یک تقریب جدید از اعداد فازی با شکلها و انحراف معیارهای متفاوت.
 • براورد پارامترهای توزیع گامای نمایی شده در حضور k داده ی دور افتاده.
 • براورد  P(Y<X) و پارامترهای توزیع رایلی در حضور k مشاهده پرت.
 • همکاری چند طرح پژوهشی در دانشگاه و چند طرح در مرکز تحقیفات کشاورزی کرمانشاه.

 

مقالات علمی پژوهشی:

 1. Ghanizadeh, A. & N. Parandin, 2010. A New Approach of Fuzzy Numbers Whit Different Shapes and Deviation, Iranian Journal of Optimization 1(2010): 262-269.

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI

 1.      1.Ghanizadeh, A & h. Pazira & r. Lotfi, 2011. Classical estimations of the exponentiated gamma distribution parameters whit presence of k outliers, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3): 571-579.

 

 1. Ghanizadeh Afshin, 2011. Estimation of P(Y<X) in the Rayleigh Distribution in the Presence of k Outliers, Journal of Applied Science, 11(17): 3192-3197.

 

 1. Ghanizadeh Afshin, 2011. Estimation of the Rayleigh distribution parameters with presence of k outliers generated from Gamma distribution, 2012, Scientific Research and Essays, 7(36): 3186-3193.

 

 1. Ghanizadeh  Afshin ,U. V. Naik-Nimbalkar, 2014On The Convolution of Gamma Random Variables With Respect To Two Parameters Majorization, International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research, 3 (1): 957-960.

 

 1. Ghanizadeh Afshin, U. V. Naik-Nimbalkar, 2015. On the Likelihood Ratio Order for Convolution of Independent Generalized Gamma Distribution, Journal of Applied Science, 15(2): 301-305.

 
شرکت در کنفرانس­های ملی و بین ­المللی

 1. Estimation of Reliability for Generalized Exponential Distribution in the presence of two Outliers, January 2012, International conference on Research & New Perspective in Developing Sciences, Pune, India.
 2. Reliability, Survival Analysis & Industrial Statistics, November 2012, university of Pune, India  
 3. National Workshop “Recent Trend in Applied Statistics: An Interdisciplinary Approach”, March 2013, Fergusson College, Pune. 
 4. Research Dara Analysis with help of R, November 2013, Academic Staff College, Pune, India.
 5. Likelihood Ratio Ordering for Convolution of Gamma Random Variables with respect to two  Parameters Majorization, December 2013, International conference on Role of Statistics in the Advancement of Science and Technology, university of Pune, India.
 6. Nation conference on Recent Advanced in Statistics, January 2015, Savitribai Phule Pune University, India.
 7. Bounds for Weighted Sums of Random Variables With respect to Chain Majorization of Parameters and weights, February 2015, International Rounds Table Conference on ‘Talent Management 

 

سوابق اجرایی

 

کارشناس پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی  (1382-1380)

مدیر عامل شرکت آماری فناوری اطلاعات سپهر (1381 تا کنون)

کارشناس رسمی فناوری در استانداری کرمانشاه (1384-1382)

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی از سال 1380 و استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  سال 1383

مدیرگروه آمار (1387-1385)

معاون آموزشی دانشکده فنی ومهندسی و کشاورزی باغ نی (1390- 1387)

مدیر اقتصاد دانش­ بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 1395 تا کنون