درباره معاونت

 

برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به عنوان یکی از مهمترین واحدهای دانشگاهی در منطقه غرب کشور همواره در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که این امر به دستور ریاست دانشگاه پیرو ابلاغیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ....... به وقوع پیوست. تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد. از این رو معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه به همراه مدیریت‌های تحت پوشش آن با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید.

 

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

تهيه وتدوين برنامه هاي كلان دانشگاه مبتني بر رويكرد آينده پژوهي و نظارت بر اجراي برنامه ها و پيگيري تصويب آنها.

 

- تهيه وتنظيم ماموريت ، چشم انداز ، اهداف ، راهبردها وسياست هاي كلان دانشگاه در چارچوب جهت گيري ها و رويكردهاي مبتني بر سياستهاي دانشگاه

 

-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد،  مهندسي ساختار، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.

 

- بررسي وتهيه طرح هاي پيشنهادي اصلاح طرح هاي تشكيلاتي ، ماموريت وساختار ، شرح وظايف و جداول نيروي انساني دانشگاه

 

- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.

 

- نظارت برحسن اجراء روشها، آئين نامه ها ، مقررات ودستورالعمل هاي ابلاغي وارزيابي آنها به منظور بهبود سيستم ها روشها و انطباق آنها با ماموريت ها واهداف دانشگاه .

 

- نظارت بر طراحي وتدوين نظام جامع آموزشي كاركنان با هدف توانمندسازي وارتقاء كمي وكيفي نيروي انساني.

 

- پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و ضمن خدمت درون سازماني و برون سازماني لازم جهت ترويج فرهنگ برنامه ريزي.

 

- شركت در جلسات كميته ها وكميسيون هاي مربوط درخصوص مسائل بودجه اي – برنامه ريزي و تحقيق وتوسعه سازماني .

 

- بررسي ، تائيد ونظارت بر تحقق اهداف تعالي سازماني .

 

- صدور دستورات لازم در زمينه تجزيه وتحليل روشهاي مالي واداري موجود وتطبيق وتائيد آن با استانداردهاي مصوب و جلوگيري از هرگونه فعاليت هاي غيرضروري .

 

- همكاري وهماهنگي با ساير معاونت ها در زمينه تهيه وتدوين برنامه توسعه كوتاه مدت – ميان مدت وبلند مدت در چارچوب سياست هاي دانشگاه .

 

- نظارت بر فعاليت ها وبرنامه هاي تنظيم بودجه براساس استانداردها .

 

- انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه .

 

- نظارت بر جمع آوري آمار وتجزيه وتحليل مسائل اقتصادي وتفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.

 

- نظارت بر تهيه نمودارها وجداول آماري مورد لزوم .

 

-تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي ،‌پژوهشي و فرهنگي .

 

- نظارت بر انجام مطالعات وبررسي هاي منجر به برنامه ريزي اقتصادي .

 

-  بررسي امكانات توسعه اقتصادي در کلیه واحدها و مراکز سطح استان براساس ارزيابي منابع طبيعي ونيروي انساني وعوامل توليد وپيشرفت هاي موجود.

 

-مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.

 

- ارزيابي خط مشي ها وسياست هاي اقتصادي دانشگاه .

 

-نمايش وگزارش سالانه توسعه اقتصادي در زمينه هاي مختلف .

 

- مطالعه درجه پيشرفت طرح هاي اقتصادي ومالي واجتماعي .

 

- بررسي وارائه نظرات مشورتي در باره برنامه هاي اقتصادي ومالي براساس سياست ها وخط مشي هاي تعيين شده.

 

اهداف

 

- مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور

 

- برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

 

- دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله

 

- ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

 

- ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

 

- تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های دانشگاه و اسناد بالا دستی

 

- ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه

 

- توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد

 

- برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه

 

نمودار سازمانی

 

 

شرح وظايف

1. طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي، بلندمدت، ميان مدت و عملياتي در دانشگاه بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي

 

2. برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و به كارگيري منابع در دانشگاه

 

3. ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحدها مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان

 

4. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دانشگاه در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد

 

5. گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه دانشگاه

 

6. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالیت های رکن‌های دانشگاه اعم از هیات علمی، گروه آموزشی، دانشکده، واحدها و مراکز دانشگاهی در سطح استان

 

7. بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در دانشگاه

 

8. پيگيري و نظارت برحسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

9. بررسي و شناسايي نيازهاي دانشگاه در خصوص سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و ارائة پيشنهاد طراحي و توسعة اين سيستمها

 

10. ارائة طرح هاي توسعه اي دانشگاه در راستاي سياستها و اهداف دانشگاه و تهيه و تدوين شاخص هاي توسعه

 

11. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه

 

12. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

 

13. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه

 

14. حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحول در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی

 

15. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

 

16.آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر

 

17.بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

 

18.کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی

 

19.کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری