برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به عنوان یکی از مهمترین واحدهای دانشگاهی در منطقه غرب کشور همواره در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که این امر به دستور ریاست دانشگاه پیرو ابلاغیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ....... به وقوع پیوست. تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد. از این رو معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه به همراه مدیریت‌های تحت پوشش آن با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید که از سال 98 به عنوان امور اقتصاد دانش بنیان در حال فعالیت می باشد.

 

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

تهيه وتدوين برنامه هاي كلان دانشگاه مبتني بر رويكرد آينده پژوهي و نظارت بر اجراي برنامه ها و پيگيري تصويب آنها.

 

- تهيه وتنظيم ماموريت ، چشم انداز ، اهداف ، راهبردها وسياست هاي كلان دانشگاه در چارچوب جهت گيري ها و رويكردهاي مبتني بر سياستهاي دانشگاه

 

-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد،  مهندسي ساختار، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.

 

- بررسي وتهيه طرح هاي پيشنهادي اصلاح طرح هاي تشكيلاتي ، ماموريت وساختار ، شرح وظايف و جداول نيروي انساني دانشگاه

 

- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.

 

- نظارت برحسن اجراء روشها، آئين نامه ها ، مقررات ودستورالعمل هاي ابلاغي وارزيابي آنها به منظور بهبود سيستم ها روشها و انطباق آنها با ماموريت ها واهداف دانشگاه .

 

- نظارت بر طراحي وتدوين نظام جامع آموزشي كاركنان با هدف توانمندسازي وارتقاء كمي وكيفي نيروي انساني.

 

- پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و ضمن خدمت درون سازماني و برون سازماني لازم جهت ترويج فرهنگ برنامه ريزي.

 

- شركت در جلسات كميته ها وكميسيون هاي مربوط درخصوص مسائل بودجه اي – برنامه ريزي و تحقيق وتوسعه سازماني .

 

- بررسي ، تائيد ونظارت بر تحقق اهداف تعالي سازماني .

 

- صدور دستورات لازم در زمينه تجزيه وتحليل روشهاي مالي واداري موجود وتطبيق وتائيد آن با استانداردهاي مصوب و جلوگيري از هرگونه فعاليت هاي غيرضروري .

 

- همكاري وهماهنگي با ساير معاونت ها در زمينه تهيه وتدوين برنامه توسعه كوتاه مدت – ميان مدت وبلند مدت در چارچوب سياست هاي دانشگاه .

 

- نظارت بر فعاليت ها وبرنامه هاي تنظيم بودجه براساس استانداردها .

 

- انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه .

 

- نظارت بر جمع آوري آمار وتجزيه وتحليل مسائل اقتصادي وتفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.

 

- نظارت بر تهيه نمودارها وجداول آماري مورد لزوم .

 

-تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي ،‌پژوهشي و فرهنگي .

 

- نظارت بر انجام مطالعات وبررسي هاي منجر به برنامه ريزي اقتصادي .

 

-  بررسي امكانات توسعه اقتصادي در کلیه واحدها و مراکز سطح استان براساس ارزيابي منابع طبيعي ونيروي انساني وعوامل توليد وپيشرفت هاي موجود.

 

-مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.

 

- ارزيابي خط مشي ها وسياست هاي اقتصادي دانشگاه .

 

-نمايش وگزارش سالانه توسعه اقتصادي در زمينه هاي مختلف .

 

- مطالعه درجه پيشرفت طرح هاي اقتصادي ومالي واجتماعي .

 

- بررسي وارائه نظرات مشورتي در باره برنامه هاي اقتصادي ومالي براساس سياست ها وخط مشي هاي تعيين شده.

 

 

نمودار سازمانی