شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان

به منظور بهره گیری از تجارب وتخصص صاحب نظران حوزه اقتصاد وسرمایه گذاری در جهت استفاده بهینه از منابع علمی ، پژوهشی اقتصادی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی وایجاد منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه ها وتامین منطقی برنامه های جاری وعمرانی وتوسعه ای دانشگاه بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی ،"شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان  "تشکیل گردید.

درجهت تحقق اهداف فوق ونظر به گسترش حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری وبهره برداری از توان علمی،آموزشی،تخصصی وپژوهشی افراد چهار کمیته تخصصی به صورت زیرمجموعه "شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان  " بنیان گذاری گردید:

1-کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری

2-کمیته اقتصاد آموزش وبهره وری

3-کمیته منابع و مصارف

4-کمیته خدمات علمی وپزوهشی وفناوری

ساختار کمیته های تخصصی متشکل از 5یا7 نفر از اساتید وکارشناسان خبره در همان حوزه میباشد ،که این اعضا توسط "شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان  " تعیین می گردند.

تشکیلات استانی "شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان  " در استان کرمانشاه عبارتند از:

1-جناب آقای دکتر نوذر قنبری نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان –ریاست شورا

2- جناب آقای دکتر مسعود باغفلکی معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه-عضو شورا

3- جناب آقای محمد رضا حیدری-دبیر شورا

4-یکی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان

5-شش نفر از استادان وصاحب نظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان-جناب دکتر ایوب آدینه وند وسایر اعضای مدعو

مصوبات وسرمایه گذاری های اتخاذ شده در  شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان  استان پس از تایید هیات امنای استان وتایید رئیس دانشگاه اجرایی می گردد.

چارت گردش کار در امور دانش بنیان وسرمایه گذاری در ادامه ارائه می گردد.