اهداف

 

- مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور

 

- برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

 

- دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله

 

- ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی

 

- ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

 

- تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های دانشگاه و اسناد بالا دستی

 

- ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه

 

- توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد

 

- برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه